اثر بارهنگ بر بهبود زخم سوختگی در موش صحرایی

اثر بارهنگ عمده ای بر بهبود زخم سوختگی در موش صحرایی