بررسي خواص دارويي درخت اراك در آموزه هاي طب اسلامي، طب سنتي و دانش نوين بشري

بررسي خواص دارويي درخت اراك ( .L   (Salvadora persica درآموزه هاي طب اسلامي، طب  سنتي و دانش نوين بشري