مزاج شناسی از طریق سفیده ی چشم، زبان و بستر ناخن

مزاج شناسی از طریق سفیده¬ی چشم، زبان و بستر ناخن